เมื่อพนักงานลาออก HR ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

Blog Image
  • Admin
  • 03 APRIL 2024

เมื่อพนักงานลาออก HR ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การลาออกของพนักงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอในทุกองค์กร แม้จะสร้างความยุ่งยากและกระทบต่อการทำงาน แต่ HR สามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเตรียมตัวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทำความเข้าใจสาเหตุการลาออก
สิ่งแรกที่ HR ควรทำคือพูดคุยกับพนักงานที่ลาออกอย่างจริงใจ เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของการลาออก ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต HR ควรทราบถึงสาเหตุหลัก ๆ ของการลาออก เช่น
- เงินเดือนและสวัสดิการไม่เพียงพอ
- โอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานจำกัด
- ความไม่พอใจในวัฒนธรรมองค์กร
- ปัญหาความสัมพันธ์กับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน
- ปัญหาส่วนตัว
2. ดำเนินการตามกฎหมายแรงงาน
HR ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับเรื่องการลาออก เช่น
- การแจ้งล่วงหน้า
- การจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย
- การออกหนังสือรับรองการทำงาน
- การจ่ายเงินชดเชย (ถ้ามี)
3. ถ่ายโอนงานและความรับผิดชอบ
HR ควรจัดการถ่ายโอนงานและความรับผิดชอบของพนักงานที่ลาออก ไปยังพนักงานคนอื่นอย่างราบรื่น เพื่อป้องกันปัญหาการสะดุดในงาน
4. เตรียมหาพนักงานใหม่
HR ควรเริ่มกระบวนการหาพนักงานใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
5. พูดคุยกับพนักงานที่เหลือ
การลาออกของพนักงานคนหนึ่ง ย่อมส่งผลต่อขวัญกำลังใจของพนักงานที่เหลือ HR ควรพูดคุยกับพนักงาน ชี้แจงสถานการณ์ ตอบคำถาม และสร้างความมั่นใจ
6. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์
HR ควรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการลาออกของพนักงาน วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต
7. รักษาความสัมพันธ์ที่ดี
แม้จะลาออกไปแล้ว แต่ HR ควรพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับอดีตพนักงาน พวกเขาอาจเป็นผู้แนะนำพนักงานใหม่ที่มีความสามารถให้กับบริษัทในอนาคต

การลาออกของพนักงานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ HR สามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเตรียมตัวล่วงหน้า ทำตามกฎหมายแรงงาน ถ่ายโอนงาน หาพนักงานใหม่ พูดคุยกับพนักงานที่เหลือ เก็บข้อมูล และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับอดีตพนักงาน